Argument för att bevara skogen Trolldalen i Henriksdal

Skogen Trolldalen på Henriksdalsberget, Nacka bjuder på en mångsidig natur med högsta naturvärdesklassningen och används flitigt för rekreaktion för allt från kojbyggen, grillning och hundrastning till klättring, promenader, orientering och geocaching.

1. Mångsidig natur

Trolldalen utgörs av hällmarksskog, ett antal våtmarker, ett område med relativt unga till medelålders ekar, ännu mer lövskog vid Henriksdalsbergets fot (mestadels ek och lönn men även hassel, alm, oxel, björk, ask, sälg, och klibbal) och en särpräglad flora på sydsidan pga solexponering och kalksten. I Trolldalen växer

 • många bär och buskar: blåbär, måbär, enbär, skogstry, hagtorn, berberis, druvfläder etc.
 • och annan svensk flora vi uppskattar: ljung, liljekonvalj, fönstermossa, svampar, ormbunkar, fattigmans örngott, olika lav etc.

Detta bildspel kräver JavaScript.

I Trolldalen och runtom trivs också många djur

 • Rödräv, ekorrar, skogsmöss, rådjur, harar och bävern nedanför.
 • Fåglar: talgoxe, kattuggla, nötväcka, blåmes, tofsmes, bofink, tornfalk, sparvhök, bergfink, koltrast, rödhake, gråhäger och sädesärla.
 • Fjärillar: amiral, tistelfjäril, aurorafjäril och mindre guldvin.

Detta bildspel kräver JavaScript.

2. Sällsynta, signal- och hotade arter

Enligt Naturvärdesinventering av Henriksdal med Trolldalen i Nacka kommun (2013) når skogen den högsta möjliga klassningen:

”(…) detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del. Motivet för detta är förekomsten av gammal tall, riklig tillgång på död ved, ädellövbestånd med god förekomst av hasselbuskage, sällsynt markflora i branter och lövmiljöer samt riklig förekomst av rödlistade arter knutna till främst tall”, står det i naturvärdesinventeringen.

I Trolldalen hittar du alltså ett stort antal signalarter (visar på traktens värdefulla natur), rödlistade och sällsynta arter, däribland:

 • Bär och gräs: Surbjörnbär, grusslok, ormbunken murruta, skär kattost och vippärt;
 • Insekter: Hålträdslevande skalbaggar, reliktbocken och svart praktbagge;
 • Svampar: Tallticka, fnösketicka, rävticka, blomkålssvamp, vintertagging, grovticka och svartöra;
 • Rikligt med lågor och torrakor (alltså döda träd som är livsmiljön för ugglor och andra fåglar, insekter och svampar).

Detta bildspel kräver JavaScript.

Urskogen Ryssbergen i bakgrunden sedd från Trolldalen i Henriksdal

Urskogen Ryssbergen i bakgrunden sedd från Trolldalen

3. Viktig för närbelägna naturområden

Nacka kommun planerar att senare göra urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen till naturreservat. För att mångfalden i det rätt begränsade området inte ska hotas krävs korridorer och större spridningsområden för både djur och växter. Naturskyddsföreningen anser därför att Trolldalen borde tillsammans med Svindersviken och Ryssbergen ingå i Nacka-Värmdökilen.

4. Underbar utsikt

Henriksdalsberget med markanta Henriksdalsringen och vattentornet på ena sidan och gröna Trolldalen på andra sidan har blivit ett lantmärke, om nu sett från Finlandsbåtarna eller Djurgården, Nacka, Södermalm eller Hammarby sjöstad.

I Trolldalen finns också tre underbara utsiktsplatser. Den ena mer mot Alphyddan och Svindersvik gård och den andra mer mot Djurgården, Kaknästornet, Finnberget, Kvarnholmen och Ryssbergen. Den tredje någonstans mittemellan.

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Alphyddan

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Alphyddan

5. Nära till hemmet

En skog på gångavstånd gör att du alltid snabbt kan ta dig till naturen utan att det behöver vara en dagsutflykt eller åka bil till Nackas inre natur.

Detta bildspel kräver JavaScript.

6. Barnen lär känna naturen

Skolor och förskolor i trakten gör varje vecka utflykter i Trolldalen för att barnen ska lära sig mer naturen men också som fysisk aktivitet för att testa nya rörelser, ta sig fram, klättra, kliva på ojämn mark och leka. Andra barn och ungdomar bygger kojor eller fågelholkar. Läs mer…

7. För att kommunen håller ord

December 2013 till januari 2014 frågade Nacka kommun allmänheten om idéer om hur Henriksdal ska utvecklas. 151 synpunkter kom in. Många grannar ville att Trolldalen skulle bevaras för rekreation. Varför frågade oss Nacka kommun om man nu inte tänker ta hänsyn till våra svar?

Grillplatsen i Trolldalen med Henriksdalsberget i bakgrunden

Grillplatsen med Henriksdalsberget i bakgrunden

8. Komplement till tät stad

Västra Sicklaön förtätas allt mer. Fram till 2030 ökar befolkningen från 6.800 personer (dec 2015) med 220 % till 22.200 personer. Det är inte bara gamla industribyggnader och gammal industrimark som görs om till bostäder utan tyvärr även grönområden som Trolldalen.

Närnaturen gör oss gladare och friskare. Arkitekterna Quattroporte frågade sommaren 2015 1.000 svenskar vad som ingår i deras drömstad. 25 % svarade skog som är nästan så mycket som 29 % som svarade mataffär.

9. Promenera, sola och festa

Västra Sicklaön är fattig på fritidsaktiviteter. Det finns inget kulturhus och Dieselverkstaden ligger inte på gångavstånd. Många grannar rör sig därför i Trolldalen på olika sätt:

 • Naturskyddsföreningen håller 1-2 gånger naturvandringar i Trolldalen.
 • Många promenerar, joggar och rastar sina hundar och andra husdjur i Trolldalen.
 • Familjer och vänner drar till Trolldalen för grillning, picknick eller blåbärsplockning.
 • Orientering, geocaching och klättring förekommer också.
 • 2016 hölls en fototävling i Trolldalen.

Så här lämnar du synpunkter på planförslaget senast 17 mars

Senast 17 mars ska du ha lämnat synpunkter på planförslaget:

 1. Skriv egna synpunkter eller skriv på en av våra mallar: Nätverket Bevara Trolldalens mall (pdf), Henriksdalsbergets grannars mall (pdf), Henriksborgs grannas mall (pdf)
 2. Skicka in per post (Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2012/294-214, 131 81 Nacka) eller via e-mail (registrator.plan@nacka.se. Skriv KFKS 2012/294-214 i ämnesraden)
 3. Eller lägg in synpunkter i 3D-kartan över Henriksdal.