Så här vill Nacka kommun bebygga Trolldalen

Nacka kommuns planprogram för Henriksdal består av 3 etapper. Skövlingen av skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersvik ingår i etapp 2 som genomförs mellan 2020 och 2024.

Hur mycket natur försvinner i Henriksdal?

Översta kartan visar läget 2016 med bebyggelse (gult, blått, rosa) och natur (grönt) där det aldrig är mer än 50 meter till närmaste skogen från Henriksdalsringen, Henriksborg, Finnboda och Danvikshem.

Nedersta kartan visar läget 2030 när Trolldalen, skogen runt Henriksborg och norra skogen runt Henriksdalsringen har ersatts med bebyggelse och bilvägar.

Ladda ner kommnen planprogram för Henriksdal och Trolldalen

Karta med dagens begyggelse och natur i Henriksdal, Trolldalen, Finnboda och HenriksborgKarta som visar bebyggelse och natur år 2030 i Henriksdal, Trolldalen, Finnboda och Henriksborg

Vad och var ska kommunen bygga i Trolldalen?

Kartan visar att Nacka kommun vill bygga

  • ett 15-tal flerbostadshus (c:a 700 lägenheter = c:a 2.100 nya grannar) och möjligtvis en fritidsanläggning i norra delen av Trolldalen samt lägst med Henriksdalsbacken.
  • parkeringar i flerbostadshusen (parkeringstal 0,8 till 0,9 per lägenhet).
  • två bilvägar mellan dessa bostadskvarter samt en bilväg som leder ner till rondellen mellan Finnboda och Gäddviken.
  • en hundrastgård på c:a 1.000 kvm (hundrastgården flyttas hit från Henriksdalsringen).

Vad lämnar kommunen kvar av Trolldalen?

Den mest värdefulla delen av Trolldalen, nämligen norra delen och krönen med både hällmarktallskog och blandskog kommer med några undantag att bebyggas. Kommunen verkar inte alls ta hänsyn till naturvärdena som förstörs för alltid.

Läs mer om Trolldalens naturvärden

Kommunens vision: Barn lär sig natur bland några träd som är kvar av Trolldalen

Kommunens vision: Barn lär sig natur bland några träd som är kvar av Trolldalen

Kommunen har dock insett att Trolldalen har stora rekreationsvärden för barn. För barnens skull vill kommunen därför bevara det gröna stråket runt barnens blå sten samt runt reningsverkets tunnelmynning. Kommunen missar dock att

  • all markvegetation (blåbärsbuskar, liljekonvalj, enbärsbuskar, fönstermossa, ormbunkar, svartöra, fattigmans örngott etc.) kommer att trampas ner pga lilla ytan och stora befolkningstätheten.
  • barnen inte kommer behöva de färgade stenarna eftersom deras uppgift är att de ska lära sig att orientera sig.
  • de små öarna är inklämda mellan bilvägar. På 30 sekunder är ett springande barn mitt på en bilväg.
  • naturen runt tunnelmynningen är illa åtgången och upplevelsen störs just av ingången.

Läs mer om vad barn kan göra i Trolldalen.

Kommunens vision: Grannar lyssnar på buller från Värmdövägen från det som är kvar av Trolldalen

Kommunens vision: Grannar lyssnar på buller från Värmdövägen från det som är kvar av Trolldalen

Kommunen missar de vuxnas mer intensiva aktiviteter i skogen Trolldalen helt som orientering, promenader och naturvandringar. Däremot bebygger kommunen inte södra delen av Trolldalen som är riktad mot Svindersviken som ska bevaras för sina rekreationsvärden. Det finns två problem med det:

  • Det är bara nakna klippor som saknar vegetation. Fina Svindersviken syns härifrån med Alphyddan men vem vill ha utsikt mot Värmdövägen?
  • Området har konstant höga bullernivåer (55 till 65 dBA – se bullerkarta nedanför) pga närheten till Värmdövägen (55.000 bilar per dag). Vi vill nog inte sitta på trädäck här.

Läs mer om aktiviteter för vuxna i Trolldalen.

Bullerstudie i Trolldalen, Henriksdal och Finnboda